Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện bậc Tiểu học năm học 2019-2020